ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

บทบาทและภารกิจบทบาทและภารกิจของพิพิธภัณฑ์ชุมชนน้ำขาวในอนาคต คือ จะร่วมกันรณรงค์สร้างองค์ความรู้ที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น สร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ผู้ปกครอง ผู้บริหารชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมแบบยั่งยืน ศึกษา ค้นคว้า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ตามแหล่งต่าง ๆ ในตำบลน้ำขาว จัดทำประวัติ บันทึกเรื่องเล่าของบุคคล เอาไว้ให้เป็นระบบหมวดหมู่ เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องน้ำขาวศึกษาของชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนในชุมชน เช่น จัดกิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยของคนน้ำขาว ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดนิทรรศการให้ความรู้กับชุมชนเนื่องในงานเทศกาลสำคัญ ๆ เป็นต้น

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น